Dochodzenie roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody na mieniu lub osobie

Nasza kancelaria adwokacka oferuje pomoc prawną i reprezentację w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody majątkowej lub niemajątkowej, w związku z wydarzeniem wywołującym szkodę, np. w następujących sytuacjach:

 

1. Odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej (uszczerbek na zdrowiu lub szkoda majątkowa wyrządzona pracownikowi na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej)

 

Odpowiedzialność pracodawcy z tytułu szkody na mieniu lub osobie, wyrządzonej pracownikowi na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, jest jednym z rodzajów odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy wobec pracownika. Odpowiedzialność pracodawcy za uszczerbek na zdrowiu pracownika na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej to odpowiedzialność za skutek: do przypisania odpowiedzialności nie jest zatem konieczna wina pracodawcy ani jego uchybienie.

Aby spełnione zostały przesłanki odpowiedzialności pracodawcy za szkodę majątkową lub uszczerbek na zdrowiu, wyrządzone pracownikowi na skutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, muszą łącznie zaistnieć następujące okoliczności:

 

a) wydarzenie wywołujące szkodę po stronie pracownika, tj. doznanie wypadku przy pracy lub wykrycie choroby zawodowej

b) powstanie szkody majątkowej lub uszczerbku na zdrowiu pracownika

c) związek przyczynowo skutkowy między wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową, a powstaniem szkody majątkowej lub niemajątkowej.

 

Pracodawca może jednak – całkowicie lub częściowo – uwolnić się od odpowiedzialności za wypadek przy pracy lub chorobę zawodową (tj. od obowiązku odszkodowawczego z tytułu szkody na mieniu lub osobie) w przypadkach określonych przez prawo.

Ponadto, w pozostałych trybach odpowiedzialności odszkodowawczej, pracodawca ma obowiązek odszkodowania pracownika z tytułu szkody powstałej podczas realizacji zadań służbowych lub w bezpośrednim związku z nimi, na skutek uchybienia zobowiązaniom prawnym albo umyślnego postępowania niezgodnie z dobrzymi obyczajami (tzw. odpowiedzialność ogólna), jak również z tytułu szkody lub uszczerbku doznanych przez pracownika, który starał się uniknąć szkody zagrażającej pracodawcy, niebezpieczeństwa zagrażającego życiu a zdrowiu lub szkody na pozostawionych rzeczach.

 

2. Szkoda wyrządzona pracodawcy przez pracownika

 

Pracownik również ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą wobec pracodawcy. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika wobec pracodawcy to tzw. odpowiedzialność subiektywna. Do spełnienia przesłanek poszczególnych typów odpowiedzialności pracownika z tytułu szkody wyrządzonej pracodawcy konieczny jest zawsze element winy, tzn. zawinione naruszenie obowiązków przez pracownika. Odpowiedzialność odszkodowawcza pracownika to zatem odpowiedzialność na zasadzie winy.

Pracownik ma obowiązek odszkodowania pracodawcy z tytułu szkody, wyrządzonej na skutek zawinionego uchybienia obowiązkom przy realizacji zadań służbowych lub w bezpośrednim związku z nią (tzw. odpowiedzialność ogólna), a ponadto odpowiedzialność z tytułu niespełnienia obowiązku uniknięcia szkody, odpowiedzialność za deficyt w mieniu powierzonym (z którego pracownik ma obowiązek się rozliczyć) oraz odpowiedzialność za utratę powierzonych rzeczy.

3. Odszkodowanie z tytułu wypadku komunikacyjnego (szkoda na osobie lub mieniu w wyniku wypadku komunikacyjnego)

 

Ten, kto doznał szkody majątkowej lub niemajątkowej na skutek wypadku komunikacyjnego, tj. zwłaszcza uszczerbku na zdrowiu lub szkody w mieniu, ma prawo do odszkodowania. W zależności od okoliczności i charakteru danego wypadku komunikacyjnego, roszczenie odszkodowawcze można egzekwować w postępowaniu cywilnym, administracyjnym lub karnym.

 

4. Szkoda poniesiona wskutek przestępstwa

 

Pokrzywdzony, tj. osoba, która doznała uszczerbku na zdrowiu lub której wyrządzono szkodę majątkową lub niemajątkową, czy też kosztem której sprawca przestępstwa bezpodstawnie się wzbogacił, ma wobec sprawcy roszczenie do odszkodowania. Za pokrzywdzonego nie uznaje się osoby, która na skutek popełnionego przestępstwa doznała wprawdzie krzywdy moralnej lub innej, jednak uszczerbek lub szkoda nie zostały wyrządzone na zasadzie winy przez sprawcę albo nie mają one związku przyczynowo skutkowego z popełnionym przestępstwem.

Poszkodowany w postępowaniu karnym ma również prawo do złożenia wniosku, aby sąd w wyroku skazującym zasądził oskarżonemu obowiązek finansowej rekompensaty szkody lub uszczerbku o charakterze niemajątkowym, wyrządzonej pokrzywdzonemu na skutek przestępstwa, albo też obowiązek wydania środków uzyskanych na skutek bezpodstawnego wzbogacenia w związku z popełnionym przestępstwem.

Pokrzywdzony ma również prawo do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkody majątkowej lub niemajątkowej albo do wydania środków uzyskanych na skutek bezpodstawnego wzbogacenia, w innych trybach niż postępowanie karne: w procesie cywilnym albo postępowaniu toczonym przed innym organem, np. w przypadku, jeżeli sąd skieruje całość lub część roszczeń pokrzywdzonego do procesu cywilnego lub postępowania toczonego przed innym organem.

 

5. Roszczenia odszkodowawcze pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów

 

W myśl przepisów prawa Unii Europejskiej, jeżeli dojdzie do odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotu, pasażerowie mają prawo do pomocy i odszkodowania ze strony danej linii lotniczej. Jest to np. prawo do zwrotu kosztu biletu, zmiany planu podróży, na porównywalnych warunkach, do ich miejsca docelowego, do posiłków i napojów w zakresie adekwatnym do czasu oczekiwania, zakwaterowania w hotelu, jeżeli pobyt w hotelu na jedną lub więcej nocy okaże się konieczny, do transportu pomiędzy portem lotniczym a miejscem zakwaterowania oraz do odszkodowania w kwocie ryczałtowej uzależnionej od długości trwania lotu.

 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o egzekwowaniu poszczególnych typów roszczeń odszkodowawczych i ewentualnie w związku z konkretnym wydarzeniem wywołującym szkodę, jak również o pozostałych kwestiach związanych z odszkodowaniami, skontaktuj się z nami.