Nemovitostní právo (právo nemovitostí)

Naše advokátní kancelář je připravena Vám poskytnout právní pomoc při převodech nemovitostí. Můžeme Vám připravit kupní smlouvy o převodu bytů a domů či pozemků (včetně smlouvy o smlouvě budoucí kupní a rezervační smlouvy), smlouvy o převodu družstevního podílu, jakož i (pod)nájemní smlouvy, dále např. darovací smlouvu či smlouvu o zřízení věcného břemene.

V případě, kdy je Vám již předložen návrh některé z těchto smluv, jsme připraveni Vám k ní poskytnout bližší komentář, tj. analyzovat soulad předloženého návrhu se zákonem, dále vyhodnotit možná rizika pro Vás z předloženého návrhu vyplývající, jakož i v závislosti na okolnostech případu a analýze předloženého návrhu navrhnout vhodné úpravy tak, aby předložený návrh byl v souladu s právními předpisy a současně dostatečně garantoval ochranu Vašich práv a oprávněných zájmů. Tyto vhodné úpravy Vám připravíme s jejich zapracováním do původního předloženého textu návrhu smlouvy (ve formě revizí) s bližším odůvodněním jejich nutnosti či vhodnosti tak, aby mohly být rovnou předloženy druhé smluvní straně.

K bližším podrobnostem nás neváhejte kontaktovat.