PRÁVNÍ SLUŽBY

Advokátní kancelář se při poskytování právních služeb zaměřuje na tyto právní oblasti:

Občanské právo a právo nemovitostí

 • komplexní konzultačně-poradenský právní servis fyzickým i právnickým osobám a jejich zastupování v řízení před soudy a jinými státními orgány
 • sepisování právních rozborů a stanovisek
 • vyjednávání a příprava smluv v oblasti občanského práva
 • vyjednávání a příprava smluv spojených s prodejem a nákupem nemovitostí – více informací zde
 • kontrola (revize) Vámi či druhou stranou vypracovaných smluvních dokumentů
 • zastupování v řízení o náhradě škody či nemajetkové újmy ze škodních událostí – více informací zde

Obchodní právo (včetně práva obchodních společností)

 • komplexní konzultačně-poradenský právní servis fyzickým i právnickým osobám a jejich zastupování v řízení před soudy a jinými státními orgány
 • sepisování právních rozborů a stanovisek
 • vyjednávání a příprava smluv v oblasti obchodního práva
 • kontrola (revize) Vámi či druhou stranou vypracovaných smluvních dokumentů
 • zakládání obchodních společností, jejich změny a zrušení
 • zastupování v řízení o náhradě škody či nemajetkové újmy ze škodních událostí – více informací zde

Vymáhání pohledávek

 • jednání s dlužníkem
 • zaslání předžalobní výzvy k zaplacení dlužné částky
 • příprava a podání žaloby a zastupování věřitele v soudním řízení
 • příprava a podání exekučního návrhu a zastupování věřitele v exekučním řízení

Trestní právo

 • komplexní konzultačně-poradenský právní servis fyzickým i právnickým osobám
 • sepisování právních rozborů a stanovisek
 • obhajoba obviněného v trestním řízení (v přípravném řízení a v řízení před soudem) – více informací zde
 • zastupování poškozeného v trestním řízení – více informací zde

Pracovní právo

 • komplexní konzultačně-poradenský právní servis zaměstnancům a zaměstnavatelům
  v oblasti pracovněprávních vztahů
 • sepisování právních rozborů a stanovisek
 • příprava a revize pracovních smluv a vyjednávání jejich obsahu
 • příprava výpovědí a dohod o rozvázání pracovního poměru
 • zastupování v řízení o náhradě škody či nemajetkové újmy z pracovního úrazu či nemoci z povolání – více informací zde
 • zastupování v řízení o neplatnost rozvázání pracovního poměru

Rodinné právo

 • poradenství v rodinněprávních vztazích
 • zastupování v rozvodovém řízení
 • zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • zastupování v řízení o úpravě výchovy a výživy nezletilého dítěte
 • zastupování v řízení o úpravě styku rodičů s nezletilými dětmi
 • příprava předmanželských smluv či smluv mezi manžely o manželském majetkovém režimu

Nabízíme Vám bohaté zkušenosti, vysokou úroveň odborných znalostí a profesionální přístup.

INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE

Advokátní kancelář tímto ve smyslu § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů informuje, že Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

V případě, že by došlo při poskytování právních služeb ke sporu mezi advokátem a klientem, který je spotřebitelem, je tak klient (spotřebitel) oprávněn obrátit se na Českou advokátní komoru za účelem mimosoudního řešení takového sporu.