JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA účastníkem mezinárodní konference v Madridě

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA účastníkem mezinárodní konference v Madridě

Ve dnech 16. – 17. listopadu 2023 se v Madridu konala mezinárodní vědecká konference na téma „Svoboda projevu soudců v rámci dodržování zásad soudcovské etiky“ (v anglickém jazyce “Freedom of expression for judges within the framework of respect for the principles of judicial ethics“), kterou organizovala Universidad Rey Juan Carlos.

Konference se zúčastnili právní odborníci z mnoha zemí, především ze Španělska, Polska, Rakouska, Rumunska či Brazílie. Příspěvky účastníků se týkaly různých aspektů teoretického pojetí svobody projevu soudců a problematiky soudcovské etiky, jakož i rovněž aktuální situace ve vztahu k svobodě projevu soudců v jednotlivých zemích.

JUDr. et Mgr. Pavel Klíma, Ph.D., MBA vystoupil na konferenci s příspěvkem na téma „Svoboda projevu soudců a její omezení v kontextu práva na nestranný soud v českém a evropském kontextu“, v rámci něhož nejprve pojednal, jak je svoboda projevu soudců omezená povahou jejich profese a právem na nestranný soud. Současně poukázal na související právní úpravu v rámci Rady Evropy a relevantní judikaturu ESLP. Zabýval se rovněž konkrétními případy týkajícími se svobody projevu soudců, které byly rozhodovány českými soudy.