Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v otázce nároku na slevu z ceny zájezdu u cestujících, jejichž zájezd byl negativně ovlivněn koronavirovými opatřeními.

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl v otázce nároku na slevu z ceny zájezdu u cestujících, jejichž zájezd byl negativně ovlivněn koronavirovými opatřeními.

Dne 12. ledna 2023 vydal Soudní dvůr rozsudek ve věci C-396/21 týkající se nároku cestujících na slevu z ceny zájezdu z důvodu koronavirových opatření.

V původním sporu vedeném před Zemským soudem Mnichov I, který o věci rozhoduje ve druhém stupni, požadovali dva cestující po německém pořadateli zájezdů slevu ve výší 70 % jimi zaplacené ceny zájezdu. Cestující si u tohoto německého pořadatele zájezdů zakoupili dvoutýdenní zájezd na Gran Canarii od 13. března 2020. V důsledku náhlých koronavirových opatřeních došlo při jejich pobytu na Gran Canarii k uzavření pláží, k vyhlášení zákazu vycházení, k zákazu užívání bazénů a lehátek a ke zrušení zábavního programu. 20. března 2020 se dokonce museli oba cestující vrátit zpět do Německa. Pořadatel zájezdů odmítl cestujícím poskytnout jakoukoliv slevu, jelikož dle své argumentace nenese odpovědnost za „obecné životní riziko“.

Zemský soud Mnichov I podal k Soudnímu dvoru předběžnou otázku a požádal jej o výklad směrnice Evropského parlamentu a Rady 2015/2302 o souborných cestovních službách. Tato směrnice totiž stanoví nárok cestujícího na přiměřenou slevu za dobu neplnění smluvních podmínek (tj. neplnění jednotlivých ujednaných služeb v rámci zájezdu pořadatelem zájezdu), ledaže pořadatel zájezdu prokáže, že lze toto neplnění přičíst cestujícímu.

Soudní dvůr rozhodl, že cestující má nárok na slevu z ceny zájezdu, pokud je neplnění smluvních podmínek v rámci cestovních služeb, které jsou součástí jeho zájezdu, způsobeno omezeními, která byla zavedena v jeho cestovní destinaci za účelem boje proti šíření takové infekční choroby, jako je covid-19. Dle výše uvedené směrnice je odpovědnost pořadatele ve vztahu k nároku cestujících na slevu objektivní, tj. je i irelevantní, zda pořadatel zavinil neplnění smluvních ujednání či nikoliv. Jediným důvodem pro zproštění odpovědnosti pořadatele zájezdu je dle výše uvedené směrnice neplnění či vadné plnění smluvních ujednání cestujícími.

Soudní dvůr dále poukázal na nutnost vnitrostátních soudů zohledňovat při určení výše slevy, které jednotlivé aspekty zájezdu byly z důvodu koronavirových opatřeních zasaženy a jestli tyto zasažené aspekty patří mezi služby, k jejichž poskytnutí se pořadatel zájezdu ve smlouvě zavázal. Procentuální výše slevy se tak odvíjí od počtu zasažených aspektů zájezdu, které měl pořadatel zájezdu povinnost cestujícím poskytnout. 

Viz https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=269151&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=111227.