Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že riziko zjevného ohrožení zdraví vyžádané osoby může odůvodňovat dočasné pozastavení jejího předání v rámci evropského zatýkacího rozkazu

Soudní dvůr Evropské unie rozhodl, že riziko zjevného ohrožení zdraví vyžádané osoby může odůvodňovat dočasné pozastavení jejího předání v rámci evropského zatýkacího rozkazu

Dne 9. září 2019 vydal Městský soud v Zadaru (Chorvatsko) evropský zatýkací rozkaz proti E. D. L., který má bydliště v Itálii, za účelem trestního stíhání v Chorvatsku.

Odvolací soud v Milánu (Itálie), který je příslušný k výkonu tohoto zatýkacího rozkazu, shledal na základě psychiatrického posudku u E.D.L. přítomnost psychotické poruchy vyžadující nutnost pokračování v užívání léků a léčby, jakož i vysoké riziko sebevraždy v případě jeho uvěznění. Dle názoru Odvolacího soudu v Milánu by výkon evropského zatýkacího rozkazu, tj. vydání E.D.L., vedl k přerušení léčby se zásadním zhoršením jeho zdravotního stavu a k riziku sebevraždy. Problém však představuje skutečnost, že ustanovení italského právního řádu provádějící rámcové rozhodnutí EU o evropském zatýkacím rozkazu nestanovují, že uvedené psychické problémy mohou být důvodem pro odmítnutí předání osoby.

Případ se následně přesunul k italskému Ústavnímu soudu, který posuzoval ústavnost zmíněných ustanovení italského právního řádu. Jelikož se však případ týkal též výkladu unijního práva, obrátil se italský Ústavní soud na Soudní dvůr Evropské unie s předběžnou otázkou, kdy se táže, jak lze předejít riziku vážného ohrožení zdraví této osoby, jejíž stav se v případě předání pravděpodobně výrazně zhorší, a zda si soud příslušný k výkonu evropského zatýkacího rozkazu musí vyžádat informace od vystavujícího justičního orgánu, aby takové riziko vyloučil, případně zda musí odmítnout předání, pokud v přiměřené lhůtě neobdrží záruky nutné k vyloučení tohoto rizika.

Soudní dvůr Evropské unie svým rozsudkem ze dne 18. dubna 2023, ve věci C-699/21, rozhodl, že vykonávající soud může odmítnout vykonat evropský zatýkací rozkaz pouze z důvodů uvedených v rámcovém rozhodnutí EU o evropském zatýkacím rozkazu. Platí však, že vydání osoby lze nejprve dočasně pozastavit, a to pouze výjimečně, existují-li oprávněné důvody domnívat se, že by předání ohrozilo zdraví osoby.

Následně musí vykonávající soud požádat vystavující justiční orgán o poskytnutí informací týkajících se podmínek, za nichž má být vyžádaná osoba v tamním státě stíhána nebo držena. Pokud lze riziko ohrožení zdraví osoby na základě poskytnutých informací vyloučit, musí být evropský zatýkací rozkaz vykonán. Pokud však vykonávající orgán i přes poskytnuté informace dospěje k závěru, že v případě vydání bude osoba podrobena riziku nelidského a ponižujícího zacházení, musí výkon evropského zatýkacího rozkazu odmítnout a v případě možnosti v přiměřené lhůtě odstranit toto riziko dohodnout nový termín předání.

K bližším podrobnostem viz: https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=4D8915C1F610D34BF5629999FF4F5992?text=&docid=272581&pageIndex=0&doclang=CS&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=774926